AnAge Browser

Kingdom
Phylum
Class
n entries
Options
Animalia
Chordata
Actinopterygii 5
Amphibia 182
Ascidiacea 1
Aves 1515
Cephalaspidomorphi 17
Chondrichthyes 118
Chondrostei 14
Cladistei 1
Coelacanthi 1
Dipnoi 3
Holostei 4
Mammalia 1356
Reptilia 549
Teleostei 808

Found 14 branches in Chordata (query or survey).